Connection basket waiting

Classic Line - multiformules avec date

  • Classic 1117

    Multiformule: Hauteur de caractères 4 mm, avec texte et date: Text: EINGEGANGEN; BEANTWORTET; ERLEDIGT; BESTELLT; GEMAHNT; BEZAHLT; ÜBERWIESEN; BETRAG erh.; FAKTURIERT; KONTROLLIERT; GEBUCHT; TERMIN;
    € 15,36 TTC